Project 'Informatiestromen bij de lokale politie'

Explorerend onderzoek naar de aard van de essentiële informatiestromen van de Lokale Politie. Een verkenning van enkele cruciale spanningsvelden.

Op 12 november 2008 werd een aanvang genomen met het explorerend onderzoek naar de aard van de essentiële informatiestromen van de Lokale Politie. Een verkenning van enkele cruciale spanningsvelden. Het onderzoek loopt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt onder promotorschap van Prof. dr. Marleen Easton en Prof. dr. Sofie De Kimpe uitgevoerd door onderzoekster Gerwinde Vynckier.

Op lokaal niveau zijn heel wat informatiestromen aanwezig maar niet altijd even zichtbaar en/of moeilijk hanteerbaar voor de lokale politieorganisatie. Hierdoor kan deze informatie niet voldoende worden benut. Om een zicht te krijgen op de informatiestromen, volgt na een literatuurstudie, een veldstudie in drie korpsen van de lokale politie waarbij politiemensen uit de wijk- en interventiedienst als praktijkprofessionals worden beschouwd. Het onderzoek zal vooral vertrekken vanuit de ervaring van politiemensen op het terrein en vooral hun visies, percepties en uitgangspunten aan bod laten komen gezien het net deze personen zijn die geconfronteerd worden met formele, informele, schriftelijke en mondelinge informatiestromen die onder meer vanuit wettelijke en organisatorische regels en voorschriften worden gestuurd.

Naast het in kaart brengen van deze informatiestromen, worden ook de cruciale spanningsvelden (verhouding ‘zachte’-‘harde’ informatie, uitwisseling van informatie, interne en externe informatiestromen) geanalyseerd en wordt er gezocht naar zowel belemmerende als bevorderende (rand)voorwaarden in relatie tot efficiëntie. Ook wordt hierbij aandacht besteed aan het communicatiepatroon in relatie tot de informatiestromen.

Bij het doorvoeren van deze analyse worden dan via een expert (in casu Prof. dr. Gert Vermeulen) expliciet reflecties gemaakt ten aanzien van beperkingen die zich voordoen vanuit democratische waarden zoals onder meer de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Naast inzicht verwerven in de knelpunten, belemmerende en bevorderende (rand)voorwaarden die zich voordoen in de bestaande lokale informatiestromen en nagaan hoe de efficiëntie van deze informatiestromen kan worden geoptimaliseerd (rekening houdend met de beperkingen van het informatiebeheer zoals de democratische principes zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), is het de bedoeling beleidsadviezen te formuleren.

Het onderzoeksproject loopt van 12 november 2007 tot 12 december 2008. Er zal dan een eindrapport afgeleverd worden met de bevindingen en aanbevelingen die op basis van het onderzoek gevonden en geformuleerd werden.

Valorisatie van het onderzoek:

CPS Cahier n° 10 : Bestuurlijke Politionele Informatiestromen

Editors : Gerwinde Vynckier, Marleen Easton, Sofie De Kimpe

Dit Cahier zet de politiële bestuurlijke informatiestromen in de kijker, waarbij de diverse facetten en/of problemen waar politie bij het beheer van informatie mee te maken heeft op verschillende niveaus (federaal, arrondissementeel, provinciaal en lokaal) aan bod komen. Naast de resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek naar bestuurlijke informatiestromen wordt dit Cahier aangevuld met bijdragen van professionelen uit diverse hoeken zoals het comité P en leidinggevenden binnen verschillende bestuurlijke en politiële niveaus.
- Vynckier, G., Easton, M., De Kimpe, S., "Editoriaal"
- De Proft, S., "Bestuurlijke informatie bij lokale politie vanuit het oogpunt van de federale politie"
- Dhoest, L., Gunst, J-Cl., "Enkele kritische bedenkingen van arrondissementeel oogpunt"
- Boon, K., Cornelis, M., "Goed om weten of nodig om te handelen …?"
- Van den Broeck, T., Bourdoux, G., "Midden de mensen… – Bestuurlijke infostromen voor de wijk"
- Vynckier, G., Easton, M., De Kimpe, S., "Explorerend onderzoek naar bestuurlijke informatiestromen bij de Lokale Politie"
- Vynckier, G., Easton, M., De Kimpe, S., "Goede praktijken inzake de bestuurlijke informatiestromen bij de lokale politie"

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk