De calogisering van de politie: de inzetbaarheid van burgerpersoneel bij de politie

Onderzoeker: Greet Verstrynge
Promotor: Prof. dr. Jeroen Maesschalck
Co-promotoren: Prof. dr. Frank Hutsebaut, Prof. dr. Els Enhus, Prof. dr. Miet Vanderhallen
Looptijd: 1/10/2009 – 30/09/2010
 
Met de politiehervorming zoals gelanceerd in 1998, wijzigde de aanwezigheid van burgerpersoneel bij de politie in meerdere opzichten. Vooreerst werd voorzien in een eigen statuut voor het burgerpersoneel, i.e. het CALog-statuut. Daarnaast werd een structurering doorgevoerd, waarbij het burgerpersoneel werd ingedeeld in verschillende niveaus. Een derde wijziging betrof de toename in aantallen en dit zowel op federaal als lokaal niveau. Ten vierde breidde ook de verscheidenheid van de functies zich uit.
Deze ‘calogiseringsoperatie’ heeft ertoe geleid dat men 10 jaar na de politiehervorming burgerpersoneel, en met name burgerpersoneel niveau A, terugvindt in diverse functies, die zowel leidinggevend als niet-leidinggevend van aard kunnen zijn (Croonen, 2009).   Niet enkel de functies die door burgerpersoneel niveau A worden opgenomen blijken divers van aard, ook de beweegredenen om hen aan te trekken kennen een grote verscheidenheid, gaande van culturele motieven tot wettelijke bepalingen. Bovendien wordt ter zake een verschil vastgesteld tussen Vlaanderen en Wallonië.
Met de geschetste evolutie wijzigt de traditionele verhouding tussen het operationele kader en de het kader van het burgerpersoneel (Mulleners, 2008). Deze wijziging heeft niet enkel betrekking op de administratieve en logistieke functies, maar evenzeer op de leidinggevende en operationele functies. Dit leidt tot discussie in de verhouding tussen officieren en burgerpersoneel niveau A in het algemeen, en de inzetbaarheid van burgerpersoneel niveau A in het bijzonder. 
 
Vanuit bovenstaande vaststellingen wordt de fundamentele vraag, die ook de centrale onderzoeksvraag zal zijn van dit beleidsgericht onderzoek, dan ook als volgt geformuleerd: Welke (leidinggevende) functies kunnen en mogen door burgerpersoneelsleden niveau A worden opgenomen in de Belgische politie?
Deze normatieve vraag zal worden beantwoord door een combinatie van normatief en empirisch onderzoek in drie stappen, die zullen overeenkomen met de drie fasen van het onderzoek: 
 1. Welke voor- en tegenargumenten kunnen in de literatuur gevonden worden met betrekking tot het inzetten van burgerpersoneel niveau A (of gelijkwaardig) in verschillende functies en specialiteiten?
 2. Welke argumenten formuleren de verschillende betrokken actoren in de focusgroepen en interviews ten opzichte van het inzetten van burgerpersoneel niveau A in verschillende functies en specialiteiten?
 3. Wat suggereren de ervaringen (voor- en nadelen, mogelijkheden en beperkingen) uit de explorerende gevalsstudies ten opzichte van de inzetbaarheid van burgerpersoneel niveau A in verschillende functies en specialiteiten?
Met deze drie methoden (literatuurstudie, focusgroepen/interviews en gevalsstudies) wordt een matrix gevormd, die weergeeft welke argumenten voor het wel of niet inzetten van burgerpersoneel worden aangehaald ten aanzien van welke functies/specialiteiten en functiekenmerken. Het onderzoek heeft niet tot doel te oordelen of het inzetten van burgerpersoneel goed is of niet, maar wenst een kader aan te reiken waarmee weloverwogen beslissingen rond het inzetten van burgerpersoneel kunnen genomen worden, rekening houdend met de eigen context.

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk