BISC - een afdeling van het Centre for Policing and Security vzw

 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd, bij  de samenstelling van publicaties van het CPS en bij het onderzoek dat door het Centre for Policing and Security (CPS) wordt bevorderd. 

Het CPS streeft het doel na samen met de hele veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

In 2010 namen een aantal ‘professionals’ uit de Belgische inlichtingengemeenschap en academici het heft in handen met de oprichting van het ‘Belgian Intelligence Studies Centre' of ‘BISC’. Onder de vleugels van het Centre for Policing and Security vzw of ‘CPS vzw’ wenst het ‘BISC’ als studiecentrum voor inlichtingenstudies de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wetenschappelijke gemeenschap dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke inlichtingen-vraagstukken. Deze samenwerking zal tot uiting komen in het organiseren van studiedagen en publicaties. Het is evident dat het ‘BISC’ ook een drijvende kracht dient te worden in het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek ter zake.
 
Initiatiefnemers BISC:
 
Marc Cools, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
Frank Franceus, Comité-I
André Lemaître, Université de Liège
Patrick Leroy, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid
Robin Libert, Veiligheid van de Staat
Veerle Pashley, Universiteit Gent
Thierry Piette, Inlichtingen- en Veiligheidsschool
Jaak Raes, Veiligheid van de Staat
Guy Rapaille, Comité-I
David Stans, Universiteit Luik
Alain Winants, Veiligheid van de Staat
 
Het doel van BISC is een tweetal activiteiten per jaar te organiseren en één eigen publicatie.
Zie ook artikel in MO* Magazine: http://www.mo.be/artikel/nieuw-studiecentrum-promoot-academisch-onderzoek-rond-geheime-diensten
 

Publicatiereeks BISC:
 
Cahier Inlichtingenstudies Nr. 1. Ethiek en inlichtingen, uitgeverij Maklu
Cahier Inlichtingenstudies Nr. 2, uitgeverij Maklu
Cahier Inlichtingenstudies Nr. 3, uitgeverij Maklu
Cahier Inlichtingengstudies Nr. 4, uitgeverij Maklu  

Studienamiddag: "Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten: geschiedenis en vooruitblik" - 1 maart 2011

Naar aanleiding van de publicatie van Spionnen aan de achterdeur - De Duitse Abwehr in België 1936-1945” van Etienne Verhoeyen treedt het ‘BISC’ voor de eerste maal naar buiten. Ook de recente studie 'Preventie van Radicalisering in België' zal worden toegelicht door Antoinette Verhage en Jannie Noppe. Met deze eerste studienamiddag wenst het 'BISC' vooral stil te staan bij de geschiedenis van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en tevens een vooruitblik te werpen op nieuwe fenomenen en bedreigingen. 

Voor meer info : klik hier.  Nieuwsbericht in JUST NEWS, nr. 51: lees hier.


Studienamiddag: "Ethiek en Inlichtingen: oxymoron?" - 1 december 2011

Deze studienamiddag zal plaatsvinden in het auditorium van de Koninklijke Militaire School te Brussel. Programma en Info vindt u op deze link.

Studienamiddag van het Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) in samenwerking met het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID)

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Veiligheid van de Staat en SGRS/ADIV, volgen fenomenen op en dit op midden- en lange termijn. Door het verzamelen van informatie (door hun operationele secties, bij buitenlandse zusterdiensten, uit officiële en open bronnen) stellen ze hun eindproduct, de inlichtingen, ter beschikking van de politieke, administratieve en gerechtelijke overheden. Ze hebben dus een belangrijke beleidsvoorbereidende opdracht. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn de Inlichtingendiensten sterk naar de voorgrond getreden. Net als de mens, zijn ook de inlichtingendiensten onderworpen aan ethische vragen. Tot waar kan men gaan bij het garen van informatie ? Heiligt het doel de middelen ? Onze vraagstelling tijdens deze studienamiddag is gericht op de ethiek, m.a.w. op de toetsing van morele vragen aan de praktijk en de gebruiken die hieruit voortvloeien. Tijdens deze studienamiddag zullen de ethische uitdagingen van de inlichtingendiensten zowel op politiek, economisch, diplomatiek als militair vlak behandeld worden. 


Studiedag: "Overheid en economisch inlichtingenbeleid" - 2 mei 2012

We kunnen vaststellen dat landen, regio’s, bedrijven, openbare en private inlichtingendiensten steeds meer interesse tonen voor het economisch inlichtingenbeleid. Vele landen hebben inmiddels in deze materie een beleid ontwikkeld.

In België zijn de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) wettelijk bevoegd om de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel van ons land te vrijwaren. Maar welke rol kunnen de verschillende inlichtingendiensten en gemeenschappen nog spelen in het kader van het economisch inlichtingenbeleid?

Hoe en waarom zouden de inlichtingendiensten kunnen samenwerken met de privésector? Wat is de visie van de bedrijfswereld? Hoe staat de politiek hier tegenover? Is het mogelijk een gezamenlijke strategie te bepalen?

Op dit colloquium over de interactie tussen de verschillende overheden en het economisch inlichtingenbeleid zal getracht worden een antwoord te geven op deze vragen. Klik hier voor het dagprogramma


Colloquium BISC: "Cyberwar - Cyberthreats - Cyberdefence: Pearl Habor or a death of a thousand cuts?" - 19 november 2012 - Kon. Militaire School, Brussel

Na afloop van het wargame ‘Digital Pearl Harbor’ dat bij begin van het millenium voor de U.S. Naval War College werd opgezet, meende 79 % van de deelnemers dat een cyberoorlog op korte termijn hoogst waarschijnlijk was. In 2007 zette een leger van gekaapte computers vanuit 178 landen aanvallen in op Estland, met enige tientallen miljoenen euro economische schade tot gevolg. In een recent interview gebruikte de voormalige Amerikaanse ‘cyberpaus’ Robert Clarke een misschien nog beangstigender metafoor, dat van het langzaam leegbloeden van een land : “My greatest fear is that rather than a Pearl Harbor, we will have this death of a thousand cuts”.

Is er reeds een (geheime) cyberoorlog aan de gang, tot nog toe weliswaar zonder bloedvergieten ? Wat is de cyberoorlog en wat is het verschil met onder andere cybercriminaliteit, hacktivisme en cyberspionage ?
Wat zijn de targets en hoe wordt onze kritische infrastructuur beschermd.
Hoe verdedigen wij ons in d
ergelijke oorlog tegen aanvallen met zowel massale ‘botnets’ als met uiterst gesofistikeerde virussen zoals Stuxnet en Flame ?
Welke zijn de initiatieven die de Belgische defensie neemt ? En hoe zit het in de buurlanden ?
Is het Law of Armed Conflict van toepassing op cyberaanvallen en hoe interpreteren we de Belgische en Amerikaanse wettelijke regelingen ter zake ?
Welke rol kan de Staatsveiligheid in het civiele kader spelen ?

Meer info vindt u op deze pagina

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van de werkzaamheden en activiteiten van het BISC, gelieve dan contact op te nemen via secretariaat@politiestudies.be.


Studienamiddag "Kroniek van mijn verborgen oorlog, 1941-1944" door Fernand Debreyne - 19 maart 2013 - Zaal "Luc-Marc", Veiligheid van de Staat, Brussel 

De Inlichtingen en Actiediensten waarvan de activiteiten startten in de vroege zomer van 1940, maar zich hoofdzakelijk verder ontwikkelden vanaf 1941, dienden tijdens de Duitse bezetting tijdens WO II als actieve netwerken op het Belgische grondgebied voor de Veiligheid van de Staat die sinds november 1940 in Londen haar activiteiten in ballingschap verder zette.

Ze verzamelden politieke, economische en militaire informatie en stuurden ze door naar Londen. Aldaar werd de informatie behandeld door zowel de Sectie Inlichtingen van de Veiligheid van de Staat en door de Britse ‘Secret Intelligence Service’. Maar deze netwerken verrichtten ook acties op Belgisch grondgebied (sluikpers, sabotage, ontsnappingslijnen, …). De Staatsveiligheid te London trachtte, met wisselend succes, hun acties te overkoepelen en te coördineren, maar ook dat de verschillende netwerken en hun acties los van elkaar opereerden. Ze financierde de netwerken, stuurde verbindingsagenten en radioposten met hun ‘pianisten’, alsook ander materiaal, ... afhankelijk van de soms moeilijke relatie met de Britse SOE en de SIS, die zorgden voor de logistieke en technische steun.

Van de verschillende netwerken was ‘Luc-Marc’ qua omvang een van de belangrijkste. Deze stond in voor in totaal meer dan 3.635 agenten en medewerkers, alsook 1.340 occasionele medewerkers. Het netwerk was opgericht in de zomer van 1940 en kreeg al snel te maken met vele arrestaties door de Duitse contraspionage (december 1941 – oktober 1942 – maart 1943). Maar ook omwille van onvoorzichtigheden van enkelen. Toch besloegen vele van hun activiteiten een groot deel van het Belgische grondgebied en duurden ze tot aan de bevrijding. Het netwerk verzamelde erg veel militaire inlichtingen en droeg tot 1942 ook bij aan sabotage-acties.

Fernand Debreyne, alias Rodolphe oftewel VN/RK/24, die actief was vanaf 1941, in de ‘Dienst Luc’ neemt ons mee in zijn verhaal. Een rijk verhaal over het leven en de activiteiten tijdens de oorlog, gevoed door jaren van reflexie en bezinking. Hij werd benoemd als kapitein Inlichtingen en Actieagent en werd gedecoreerd voor zijn verdiensten en engagement.

Meer info vindt u op deze pagina.


Studienamiddag "Spionage tijdens en na de koude oorlog 'revisited'"- 10 juni 2013 - Zaal "Luc-Marc", Veiligheid van de Staat, Brussel 

Meer info vindt u op deze pagina.

 

Studiedag "Open source & social media intelligence" - 6 december 2013 - Koninklijke Militaire School, Brussel

Meer info vindt u op deze pagina.

Every day, we are bombarded with information about a variety of issues: a new scientific discovery, the latest cyber attack, or reports about the use of chemical weapons in Syria. All this information is made available to the general public through sources in the public domain. Within the intelligence community, this public domain is also exploited: it is called open source intelligence (OSINT).

The domain of open sources entails, among others, official documents, newspaper articles, multimedia broadcasting services, but also data derived from websites and social media platforms.

This avalange of information becomes even more gigantic by the millions of individual people that share with us the details of their personal lives and exploits by using social media. This information that is sometimes of a very private nature is fully available trough the internet, visible for all and every purpose. Social media is hot. Most organizations and events have their own digital space, or are being discussed through social media. The phenomenon received a boost during, and in the aftermath of, the Arab Springs.

This conference will reflect on how intelligence services can collect and exploit information derived from open sources and social media. It will also raise your attention to certain challenges like perception management, cognitive and social biases, data overload, and required technologies. The conference will also provide some practical examples on how social media can be used for intelligence purposes.

This conference features actors from Belgium, France, … and the United Kingdom, representing the intelligence community, the military and the academic domain.

More info: Open source & social media intelligence

 

Studiedag: “D-day minus x - Inlichtingenactiviteiten bij en over de Atlantikwall”

Geleid bezoek aan de Atlantikwall

23 mei 2014,  Raversyde            

Deze studiedag vormt het eerste deel van een drieluik over de Atlantikwall georganiseerd door of in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen: deel 2 volgt op 5 juni en focust op de fysieke restanten van deze verdedigingslinie. Deel 3, op 6 juni, belicht de artistieke invloed van de Atlantikwall. Een gedetailleerd programma voor de resterende dagen volgt binnenkort.

70 jaar geleden landden de gealliëerde strijdkrachten op de stranden van Normandië en werden er geconfronteerd met de grootste en duurste verdedigingsstructuur die ooit gebouwd werd: de Atlantikwall. Deze gordel van bunkers, loopgraven en allerlei versperringen strekte zich uit van in Noorwegen tot aan de grens van Spanje. Aan de Belgische kust is één van de weinige resterende originele delen van deze Atlantikwall te zien.

Het relaas van de landing in 1944 en de Altantikwall op zich is goed bekend. Veel minder bekend is datgene wat zich voorafgaand aan de landing op en achter de Atlantikwall voordeed. Een geslaagde militaire operatie vergt een zeer goede voorbereiding en in het bijzonder preciezeinlichtingen over het operatietoneel en over wat de tegenstrever in de strijd kan werpen.  Eens de soldaten op het strand staan, is het te laat om inlichtingen te verzamelen, dat moet vooraf gebeuren. Deze vaststelling inspireert de titel van deze studiedag : ‘D-day minus X : inlichtingenactiviteiten bij en over de Atlantikwall’.

Inlichtingen kunnen op verschillende manieren verzameld worden. Een eerste vorm van 'collecte' is IMINT of Image Intelligence. De RAF nam over gans bezet Europa miljoenen hoge-resolutiefoto's, vanzelfsprekend ook van de Atlantikwall aan de Belgische kust. Hoe dit in zijn werk ging wordt getoond aan de hand van originele beelden die door een hedendaagse specialist worden onderzocht en becommentarieerd.Luchtfotografie heeft echter ook beperkingen: wat beweegt of verborgen is komt niet in beeld. Men moet dus afdalen naar het terrein. Daarom komt tijdens deze studiedag ook het verhaal van de Belgische clandestiene inlichtingennetwerken aan bod: de ‘agenten van Londen’, in het bijzonder aan de kust. Aan de hand van overgeleverde getuigenissen komen deze Human Intelligence (HUMINT) activiteiten  tot leven, vanzelfsprekend op gedegen wijze academisch ingeleid en gekaderd. Daarna moesten de inlichtingen naar Londen worden verstuurd, zodat er in de militaire planning rekening mee gehouden kon worden. De kleinzoon van Inlichtingen en Actie Agent Roger Morsa zal diens bijzondere en cruciale werk in het Belgische kustgebied toelichten. De agenten op het terrein konden echter hun werk slechts doen mits ze ook ondersteund werden. Het was de taak van opnieuw de RAF om de clandestiene operaties te ondersteunen en bijvoorbeeld ook de verzamelde inlichtingen terug naar London te brengen.  Een vermaard historicus van de Cabinet Office en auteur van heel wat toonaangevende werken over de gealliëerde inlichtingendiensten licht de rol van de Special Duties Squadrons toe.

Tijdens de dag zal ook uniek en nog nooit publiek vertoond origineel materiaal worden tentoongesteld en is een geleid bezoek voorzien aan de indrukwekkende Atlantikwall in Raversyde.

Meer info vindt u op deze pagina.

 

Conference: "Building Belgium’s Cyber intelligence knowledge capacity", te Brussel, Staatsveiligheid 

2 december 2014

Meer info vindt u op deze pagina.

Studienamiddag CPS-BISC:

"Politie en inlichtingenactiviteiten tijdens de Groote Oorlog: parallellen naar het heden"

Een studienamiddag van het Centre for Policing and Security (CPS) en haar afdeling Belgian Intelligence Studies Centre (BISC) in samenwerking met de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het Museum van de Geïntegreerde Politie

29 juni 2015, Kasteelpark van Kasteel Coloma te Sint-Pieters-Leeuw.

Deze studiedag zal hoofdzakelijk in het Nederlands plaatsvinden.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijving: zie deze pagina.

 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van BISC, stuur dan een email naar info@intelligencestudies.be.

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk