CPS-studiedag:

"Veiligheid in cijfers" 

Reflectie op de betekenis van criminaliteitscijfers

 

Donderdag 16 februari 2017, Zebrastraat Gent

New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden tot het meten van allerhande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk. Ook de geregistreerde criminaliteit wordt jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken, waarbij het aantal feiten vastgesteld in processen-verbaal worden geteld.

Op deze studiedag wordt de vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft verborgen? Er wordt immers vaak geregistreerd om aan prestatieconvenanten tegemoet te komen en procesverbalen uitgeschreven om bepaalde quota te halen. Welke invloed hebben alternatieve en administratieve afhandeling op de cijfers?

Wat leert dat nog over de werkelijk gepleegde criminaliteit? Kan de Veiligheidsmonitor een degelijke aanvulling zijn? En wat zijn huidige registratiepraktijken en valkuilen daarbij? Heeft meten nog een toekomst als het gaat om accountability van politiewerk?

Programma in pdf.

 

Dagprogramma


Dagvoorzitter: Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter: Criminaliteit wordt niet enkel via het strafrecht aangepakt   -    Download presentatie
Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

10u10: Het informatiegehalte van politiecijfers? Over  “het nut van beperkt weten” en condities voor een optimaal gebruik - Download presentatie 
Prof. dr. Lieven Pauwels, UGent, Directeur IRCP, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

10u40:  Het verkrijgen van politiestatistieken: meer dan één druk op de "enter" toets   -  Download presentatie
Eddy De Raedt, Beleidsondersteuning, Federale Gerechtelijke Politie

11u00: Koffiepauze

11u20: Wat zijn de analysemogelijkheden op het niveau van een zone?  -  Download presentatie
Michel De Neef, Strategisch analist Politiezone Gent

11u45: Toename van de administratieve afhandeling  -  Download presentatie
Tom De Schepper, Stafmedewerker Politie en Veiligheid, VVSG 

12u10: Hoe worden criminaliteitscijfers geregistreerd en aangewend in de private sector?  - Download presentatie
Prof. dr. Marc Cools, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel

12u35: Broodjeslunch

13u30: Workshops

Workshop 1: : Politiecijfers - Doe meer met ongeveer

In workshop 1 wordt het nut van criminaliteitscijfers (als resultaat van politieregistraties) besproken. Wat zeggen deze cijfers ons? Geven ze in voldoende mate een werkelijkheid weer? Zijn ze operationeel nuttig? Of eerder strategisch? En worden ze soms niet onterecht gebruikt als legitimatie voor beleidsdoeleinden of evaluatie van beleid?
De praktijk van criminaliteitscijfers zowel in België als in Nederland wordt besproken en in interactie met de deelnemers aan de hand van stellingen in vraag gesteld. 

Moderator: Elke Devroe, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies
Inleider B: Hilde Sabbe, Federale Politie, DJSOC - Dow
Inleiders NL: Peter Versteegh, Veiligheidsadviseur Politieleiding en drs. René Hesseling, Senior-Onderzoeker, Nationale Politie Eenheid Den Haag - Download presentatie 

Workshop 2: Bedenkingen bij het gebruik van slachtofferenquêtes om geregistreerde criminaliteitscijfers te “verbeteren”

In deze werkgroep wordt de complementariteit tussen twee instrumenten van datagaring over veiligheid besproken: enerzijds de klassieke politiële criminaliteitsstatistieken en anderzijds de veiligheidsmonitor. Wezenlijk is daarbij het begrip “aangiftebereidheid”. Kunnen deze instrumenten een aanvulling betekenen voor elkaar of moeten ze afzonderlijk worden bestudeerd? Kan men op grond van slachtofferenquêtes politiestatistieken “corrigeren”? Wat kan de beleidsmaker met de resultaten aanvangen? En hoe wegen uitkomsten van de monitor door op concrete politieperformance? 

Moderator: Isabel Verwee, Adviseur beleidsondersteuning, Federale Politie, Commissariaat-generaal
Inleider: Prof. dr. Em. Henk Elffers, VU Amsterdam en NSCR  -  Download presentatie
Discutant: Prof. dr. Stefaan Pleysier, LINC, KU Leuven

Workshop 3: Hoe in de praktijk een lokale veiligheidsbevraging opzetten?

Bij de opmaak van de strategische veiligheidsplannen maken de politie- en de preventiediensten gebruik van zowel de politionele statistieken als van enquêtes die peilen naar de buurtproblemen, het slachtofferschap, de aangiftebereidheid, het onveiligheidsgevoelen de perceptie op het politiewerk bij de bevolking.
Tot 2009 werd hiervoor de Veiligheidsmonitor georganiseerd. Sindsdien wordt (noodgedwongen) gebruik gemaakt van eigen lokale veiligheidsbevragingen of van provinciaal gecoördineerde enquêtes.
Waarom zijn deze bevolkingsbevragingen zo belangrijk? Hoe organiseer je die? Waarmee moet je allemaal rekening houden? Wat is de meerwaarde en wat zijn de beperkingen van het lokale of bovenlokale niveau?
Tijdens deze workshop worden een aantal concrete praktijken toegelicht en gaan we samen op zoek naar een antwoord op jullie vragen.

Moderator: Melissa Rasschaert, Stafmedewerker lokaal veiligheidsbeleid, VVSG
Inleider: Kaat Boon, Arrondissementscommissaris Vlaams-Brabant  -  Download presentatie
Discutant: Kurt Lamerant, Adviseur, Politiezone MIDOW  -  Download presentatie 

15u30: Hoe kijkt een marktonderzoeksbureau naar criminaliteitscijfers?
Dirk De Martelaere, M.A.S., Market Analysis & Synthesis  - Download presentatie 

16u00: Einde - Netwerkdrink

 

Doelgroepen

Politie, magistratuur, lokale besturen (VVSG), analisten, academici, studenten, private veiligheidssector,…

 

Werkgroep

Paul Ponsaers, Elke Devroe, Melissa Rasschaert, Eddy De Raedt, Nathalie Roegiers, Marc Cools, Lieven Pauwels, Tom De Schepper, Kelly Verbist 

Foto's 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk