CPS-studiedag i.s.m. IFA

Private fraude-onderzoekers: meerwaarde of stoorzenders bij de rechtshandhaving?

Over de (toekomstige) juridische positionering van de fraude auditoren en de private ‘corporate investigators’

 

De afgelopen jaren werkte men hard aan een doelmatigere bestrijding van fraude tegen de publieke middelen – ook wel verticale fraude genoemd – zoals fiscale fraude en sociale fraude. Fraude treft echter niet alleen de overheid, maar ook ondernemingen. Die vorm van fraude, de zogenaamde ‘horizontale fraude’, vormt een ernstige bedreiging voor de private sector en voor de slagkracht van onze economie. Toch wordt horizontale fraude stiefmoederlijk behandeld door het publieke opsporingsapparaat. Bij die vorm van fraude moet niet alleen gedacht worden aan misbruik van (financiële) werkmiddelen van een onderneming maar ook –  en in toenemende mate –  aan het digitaal stelen van (vertrouwelijke) informatie en/of het platleggen van het bedrijfsnetwerk.

Daarnaast bestaan er ook andere vormen van onrechtmatig handelen binnen overheidsorganisaties die steeds vaker door fraude-auditoren worden onderzocht en dat zowel op federaal, regionaal als lokaal niveau.

Gespecialiseerde forensische auditoren spelen al meer dan twintig jaar een zelfstandige en aan het strafrechtelijke overheidsingrijpen complementaire maat-schappelijke rol, in een sfeer van vreedzame co-existentie. Dat gebeurt echter in een sterk verouderd wettelijk kader, dat dateert uit 1991 en dus niet is aangepast aan de noden van een moderne geïntegreerde recherche, met alle gevolgen van dien. Wetgeving alleen is echter niet voldoende: de publieke en private sector zullen hun krachten inzake horizontale fraudebestrijding  en cybercrime moeten bundelen en hun activiteiten (beter) op elkaar afstemmen.

Tijdens onze studiedag op dinsdag 24 oktober willen we het debat voeren over de (juridische) toekomst van de fraude-auditor en de private ‘corporate investigator’ en de noodzakelijke afstemming tussen publieke en private actoren wat betreft horizontale fraudebestrijding en cybercrime. 

 

Programma volgt spoedig.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk