Studienamiddag: De aanpak van druggebruik op festivals

3 maart 2020, Dancing Ampère te Antwerpen

Dancing Ampère is gelegen onder het station Antwerpen-Centraal.

 

De aanpak van druggebruik op muziekfestivals is niet alleen een boeiend thema, het leeft vooral ook enorm hard in de praktijk. Zo stellen we vast dat iedere, bij het drugbeleid betrokken, actor een eigen kijk heeft op het fenomeen en vaak vanuit een eigen referentiekader initiatieven ontplooit. In de praktijk blijken deze initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Vanuit het referentiekader van de politie wordt vaak ingezet op een repressieve aanpak (bijvoorbeeld het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van drugsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Hoewel we een toename kunnen vaststellen op vlak van preventieve initiatieven op het festivalterrein (zoals Safe ’n Sound, Unity peer support, Celebrate safe en Quality Nights), is er vandaag een discrepantie tussen het preventieve beleid op papier en in de praktijk enerzijds en de afstemming tussen preventie en repressie anderzijds. Op deze studienamiddag zullen de verschillende actoren (preventiewerker, politie, parket, lokaal bestuur, gebruiker, medische diensten, academici) elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen belichten.

 

Deze studienamiddag is een initiatief van de studielijn 'Evenementen en crisisbeheer' van het CPS en vindt plaats in samenwerking met VAD.

Themanummer: 'De aanpak van druggebruik op festivals' (Cahier Politiestudies nr. 52, uitg. Gompel & Svacina)

Meer info volgt spoedig.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk